Tin tức
trang chủ / Tin tức / Bảng giá mooc xương CIMC 2022 , giá xe mooc sàn CIMC 2022

Bảng giá mooc xương CIMC 2022 , giá xe mooc sàn CIMC 2022

21/12/2020
24
0
Bảng giá mooc xương CIMC 2022 , giá xe mooc sàn CIMC 2022

Bảng giá mooc xương CIMC 2022 , giá xe mooc sàn CIMC 2022 mới nhất 

Bảng giá mooc 9/2022

Tên moocGiá bánmàu sắc
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet289000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20349000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5344000000màu xanh
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5354000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20359000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5349000000màu xanh
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20384000000màu xanh

Bảng giá mooc 8/2022

Tên moocGiá bánmàu sắc
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet287000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20347000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5342000000màu xanh
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5352000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20357000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5347000000màu xanh
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20382000000màu xanh

Bảng giá mooc 7/2022

Tên moocGiá bánmàu sắc
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet285000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20345000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5340000000màu xanh
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5350000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20355000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5345000000màu xanh
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20380000000màu xanh

Bảng giá mooc 6/2022

Tên moocGiá bánmàu sắc
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet282000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20342000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5337000000màu xanh
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5347000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20352000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5342000000màu xanh
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20377000000màu xanh

Bảng giá mooc 5/2022

Tên moocGiá bánmàu sắc
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet277000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20337000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5332000000màu xanh
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5342000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20347000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5337000000màu xanh
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20372000000màu xanh

Bảng giá mooc 4/2022

Tên moocGiá bánmàu sắc
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet267000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20327000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5322000000màu xanh
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5332000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20337000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5327000000màu xanh
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20362000000màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20392000000màu xanh

Bảng giá mooc 3/2022

Tên moocGiá bánmàu sắc
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet252000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20312000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5307000000màu xanh
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5317000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20322000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5312000000màu xanh
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20347000000màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20377000000màu xanh

Bảng giá mooc 2/2022

Tên moocGiá bánmàu sắc
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet250000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20310000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5305000000màu xanh
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5315000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20320000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5310000000màu xanh
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20345000000màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20375000000màu xanh

Bảng giá mooc 1/2022

Tên moocGiá bánmàu sắc
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet248000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20308000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5303000000màu xanh
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5313000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20318000000màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5308000000màu xanh
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20343000000màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20373000000màu xanh

Bảng giá mooc 2021

Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet228.000.000 vnđmàu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20288.000.000 vnđmàu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5283.000.000 vnđmàu xanh
Bán mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5293.000.000 vnđmàu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20298.000.000 vnđmàu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5288.000.000 vnđmàu xanh
Giá bán mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20323.000.000 vnđmàu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20353.000.000 vnđmàu xanh
Bình luận
Anh Chị